شناخت ابعاد گردشگري تجاري از دیدگاه رفتارمصرف کننده و ویژگیهاي تقاضا