گردشگری الکترونیکی

 
نقش ICT در توسعه گردشگری پایدار، مطالعه موردی اصفهان
عنوان
 
سید علی یوسفی
گردآورنده
 
دکتر اصغر ضرابی
استاد راهنما
 
 
دکتر ناصر قاسم آقایی
استاد مشاور
دانشگاه شیخ بهایی اصفهان، دانشکده مدیریت، 1392
اطلاعات نگهداری
 
 

 

سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی
عنوان
 
رسول محمد علی پور
گردآورنده
 
دکتر محمدرضا فرزین
استاد راهنما
 
 
دکتر محمدرضا تقوا
استاد مشاور
دکتر پیام حنفی زاده
اساتید داور  
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388
اطلاعات نگهداری
 
 

 

تدوین مدل تاثیر رسانه های نوین بر توسعه استراتژی های گردشگری در راستای اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور افق (1404 )
عنوان
 
اصغر حیدری، رساله دکتری مدیریت رسانه
گردآورنده
 
دکتر فریدون وردی نژاد
استاد راهنما
 
 
دکتر سید رضا سید جوادین،دکتر  حمید ضرغام بروجنی
اساتید مشاور
دکتر احمد روستا، دکتر محمد موسی خانی
اساتید داور
دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، 1391
اطلاعات نگهداری
 
 

 

 

 
 

 

اثر اینترنت بر کسب مزیت رقابتی برای دفاتر خدمات مسافرتی تهران
عنوان
 
یزدان شیرمحمدی- پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
 
دکتر محمد رضا فرزین
استاد راهنما
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 809
اطلاعات نگهداری
 
فعلاً موجود نیست
چکیده
 
     
امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ایران
عنوان
 
سارا صفری - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
 
دکتر محمدرضا فرزین
استاد راهنما
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 753
اطلاعات نگهداری
 
فعلاً موجود نیست
چکیده
 
     
کاربرد سیستم های چند عامله در طراحی توریسم الکترونیکی
عنوان
 
علی اکبر نیک نفس، رساله دکتری ریاضی کاربردی
گردآورنده
 
دکتر محمد ابراهیم شیری
استاد راهنما
 
دانشکده ریاضی و کامپیوتر-گروه ریاضی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، خرداد 1386
اطلاعات نگهداری
 
چکیده
 
     
موانع موجود در محیط کلان در خصوص بکارگیری بازاریابی الکترونیک در گردشگری
عنوان
 
سیامک موسوی - پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - دانشگاه علامه طباطبایی
گردآورنده
 
دکتر ابوالفضل تاج زاده
استاد راهنما
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی به شماره پ 804
اطلاعات نگهداری
 
فعلاً موجود نیست
چکیده