منابع انسانی گردشگری

آموزش و یادگیری در گردشگری
تلخیص: رسول محمدعلی پور
 
مترجم: معصومه توحیدلو
نگارنده: رسول غفارزاده
نگارنده: لیلا فرمانی
نگارنده: جلایر خلیل زاده
نگارنده: جلایر خلیل زاده
نگارنده: ایتهال زندی
نگارنده: رسول محمدعلی پور
نگارنده: مصطفی حاجی امینی