علم گردشگری در رادیو اقتصاد: سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی

رادیو اقتصاد در برنامه مقالات اقتصادی به بررسی مقاله سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی خواهد پرداخت.
زمان: شنبه 24 آبان 1393 از ساعت 21  به مدت 55 دقیقه
رادیو اقتصاد: موج اف ام فرکانس 98
ضمناً تکرار برنامه روز یک شنبه از ساعت 02:55 الی 03:50 خواهد بود

 

جهت آشنایی شما عزیزان با مبحث فوق چکیده مقاله در ذیل آمده است:
تحقیق پیش روی به سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی بر مبنای اندازه‌ی ادراکی "رضایت" پرداخته است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، مدلی 54 متغیره مشتمل بر سه مشخصه اصلی زیبایی شناسانه، اطلاعاتی و تعاملی جهت استفاده مورد بررسی قرار گرفت. سپس سطح اهمیت این متغیرها از نظر خبرگان با استفاده از آزمون فریدمن جهت تلخیص و بومی سازی سنجیده شد و نهایتاً 19 متغیر در پرسشنامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. پرسشها به گونه ای طراحی شده بود که پاسخگوی سنجش سطح رضایت نمونه منتخب نسبت به هریک از فرضیه های فرعی باشند. این فرضیات در شش دسته تدوین شده و عبارت بودند از: تصاویر ارائه شده از مقصد، جنبه های طراحی فنی وب سایت، یگانگی مقصد، ترفیع فرهنگی، برنامه ریز سفر الکترونیکی و شبکه های اجتماعی آنی. پرسشنامه تحقیق توسط نمونه ای 46 نفره و بصورت پیمایشی آنی و تحت وب تکمیل گردید. نتایج حاصل از تحقیق که با استفاده از تحلیل اکتشافی و آزمون ویلکاکسون بدست آمد، نشان داد که مشخصه های زیبایی شناسانه و اطلاعاتی از درصد رضایت بالایی برخوردار هستند. فرضیات مربوط به مشخصه های تعاملی اگرچه مورد تایید قرار گرفتند امّا دارای سطح کمتری از رضایت کاربران بودند.
 
 
 

radio

رادیو اقتصاد: موج اف ام فرکانس 98
نام برنامه: مقالات اقتصادی
موضوع: بررسی مقاله سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی از آقایان دکتر فرزین، دکتر تقوا و رسول محمد علی پور
میهمان برنامه: رسول محمد علی پور
زمان: شنبه 24 آبان 1393 از ساعت 21  به مدت 55 دقیقه

{jcomments on}