شرکت های بیمه

اعلام زمان اتمام بیمه نامه در زمان های مورد نظر به صورت خودکار ؛

نمایش نام ، شماره بیمه نامه و مدت زمان باقی مانده اعتبار بیمه نامه در پیام کوتاه ؛

ایجاد دفترچه تلفن با امکانات گروه بندی نامحدود از بیمه گزاران ؛

امکان وارد کردن کلیه اطلاعات از فایل اکسل ؛

ارسال اخبار روزانه به بیمه گزار ؛

گزارشات جامع به همراه خروجی ؛

ارسال گروهی پیام کوتاه در تاریخ مورد نظر ؛

ارسال تبریک در تاریخ تولد بیمه گزار به صورت خودکار ؛

گردش مالی و سیستم پشتیبانگیری و بازیابی اطلاعات ؛

آگاهی مشتریان از وضعیت بیمه خود در هر لحظه از شبانه روز فقط با ارسال یک پیام کوتاه ؛

امکان برگزاری انواع مسابقه و نظر سنجی؛

امکان استفاده از صندوف انتقادات و پیشنهادات بیمه گزاران .