شرکتهای خصوصی

امکان اجرای نرم افزار بر روی شبکه و استفاده همزمان توسط مجموعه ای از پرسنل و کارمندان ؛

ارسال بخشنامه ها به کارمندان و کارکنان شرکت ؛

ارسال آخرین اطلاعیه ها به نمایندگان فروش و پشتیبانی یک واحد تولیدی؛

ثبت نام از متقاضیان شرکت در همایش ها و اعلام تغییرات در برنامه ها ؛

اطلاع رسانی موارد اضطراری ( جلسات فوق العاده ، شرایط غیر مترقبه و ...)؛

جلوگیری از برگشت چک و درج تاریخ های سر رسید اسناد پرداختنی ؛

اطلاع رسانی زمان دریافت حقوق و مزایا به پرسنل جهت مراجعه ؛

امکان ارسال پیامک به صورت پویا برای پرسنل؛

تنظیمات تراکنش های مالی اعضا.