مشاغل صنعتی

نیروی انسانی مهم ترین عامل پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای است . هر فرد برای انجام فعالیت به دو بال دانش و انگیزه نیاز دارد . در شرایط امروز اغلب کارکنان با حداقل دانش لازم برای تصدی مشاغل پذیرفته می شوند و در ضمن خدمت می توانند آموزش های تکمیلی را نیز فرا گیرند.

امکان ارسال پیام اطلاع رسانی به کارکنان و خانواده های آنها ؛

امکان برقراری ارتباط سریع و دو طرفه با کارکنان ؛

ارسال پیام تبریک به کارکنان در مناسبت های مختلف ؛

امکان برگزاری مسابقه میان کارکنان ؛

قابلیت دریافت انتقادات و پیشنهادات کارکنان ؛

اعلام میزان حقوق یا پاداش در نظر گرفته شده برای کارکنان؛

اطلاع رسانی کارکنان از جلسات فوق العاده و اعلام تغییرات در برنامه ها.