مدارس

آگاه نمودن دانش آموزان از زمان امتحانات ؛

امکان ارسال پیام جهت هماهنگی بین ساعات آموزشی برای آگاهی والدین از وضعیت آموزش دانش آموزان ؛

سازماندهی و گروهبندی دانش آموزان از طریق سامانه ارسال ودریافت ؛

برگزاری نظر سنجی جهت پیشبرد اهداف مدارس و آموزشگاهها ؛

اطلاع رسانی جهت برگزاری اردوهای مختلف ؛

امکان دریافت پیشنهاد و انتقادات والدین دانش آموزان ؛

اطلاع رسانی جهت تغییر در برنامه کلاسها ؛

اطلاع رسانی جهت دوره های جدید آموزشی ؛

ایجاد ارتباط در طرفه بین والدین و آموزشگاه ؛

شناسایی و بررسی نیازها و امکانات مدره از طریق ارسال و دریافت پیام از طرف والدین ؛

امکان ارسال و دریافت پیام جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای والدین و دانش آموزان ؛

اطلاع رسانی جهت برگزاری جلسات ؛

اطلاع رسانی والدین از وضعیت دانش آموزان از طریق پیامک.