بررسی نقش گرافیک در تبلیغات توریسم ( نقشه های راهنما، پوستر ها، مجلات و بروشورها)

بررسی نقش گرافیک در تبلیغات توریسم ( نقشه های راهنما، پوستر ها، مجلات و بروشورها)
عنوان

پریسا پیشاورز، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته گرافیک، دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر، بهار 1380

گردآورنده
دکتر محمد خزائی
استاد راهنما
دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر
اطلاعات نگهداری

نیازهای فردی و خواسته های اجتماعی یکی از انگیزه های اصلی فعالیتهای هنری و آفرینش آثار هنری و آفرینش آثار هنری می باشد . تاریخ فعالیتهای هنری را می توان تاریخ مجموعه وظایفی دانست که از طرف اجتماع بر عهده هنرمند گذاشته شده و هدف هنر برانگیختن آنهاست . هنر گرافیک یکی از مهمترین رسانه های تبلیغی و تصویری دوران معاصر است. طراح باید با تیز هوشی وظیفه اش را در ارائه صحیح طرح به انجام رساند.

این هنر که رابط بین انسانهاست ، هنرمند را ناچار می سازد که نظری عمیق بر اجتماع وفرهنگ داشته باشد و با آگاهی بیشتر از جامعه و نیازهای آن ، طرح های بصری را ارائه دهد . تحولات زیادی در زمینه ابزارهای گرافیک انجام شده است . در این رساله سعی شده که نقش این ابزارها در صنعت جهانگردی و گردشگری که صنعتی اقتصادی با بار فرهنگی است ، مورد بررسی قرار گیرد . بعنوان نمونه نقش پوستر ، نشریات ، نقشه های راهنما و بروشورها به عنوان عوامل مؤثر برای رسیدن به اهداف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه قرار میگیرند .


واژگان کلیدی: گرافیک ، جهانگردی، توریسم، گردشگری، پوستر، بروشور، نقشه های راهنما