شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

عنوان

حسن اسمعیل‌زاده، دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت. 1397. پایان نامه کارشناسی ارشد

گردآورنده
یوسف پاشازاده
استاد راهنما
دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت، 1397
اطلاعات نگهداری
 
هدف پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموثر ایجاد یک تصویر ماندگار و برندسازی گردشگری می باشد. این تحقیق از لحاظ دسنه بندی تحقیقات بر مبنای هدف، نوعی پژوهش کاربردی و از نظر روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی _ تحلیلی است. جامعه آماری شامل متخصصان مدیریت شهری ( مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر)، کارشناسان صنعت گردشگری (مدیران هتل ها و مراکز گردشگری ) کارشناسان میراث فرهنگی و گردشگری در سطح شهر ارومیه می باشند. نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان معادل 30 نفر از خبرگان مد نظر قرار گرفته و پرسشنامه اولویت بندی عوامل و شناسایی اثرات عوامل در بین آنان توزیع می گردد. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از دو روش استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای، اطلاعات از طریق مطالعه کتب، نشریات، منابع اینترنتی و پایگاه‌های اطّلاع رسانی جمع آوری گردیده و سپس برای مطالعات میدانی و برای جمع آوری داده‌های آماری از پرسشنامه استفاده شده است، و جهت تعیین پایایی پرسشنامه ، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد و چون میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه بیشتر از 8/0 شد بنابراین پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار می باشدبرای شناسایی و رتبه بندی داده ها از نرم افزاراکسپرت چویس و پی ال اس برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است . نتایج یافته ها نشان داد که بین عوامل فرهنگ، زیرساخت، کیفیت و استاندارد، امنیت ذهنی و فیزیکی، چهره پردازی و طراحی مناسب، شرایط زیر ساخت عمومی، امکانات و شرایط بهداشتی، محصولات ویژه در نماد شهری و برندسازی سازی گردشگری، و همچنین بین عوامل تاثیرگذار فرهنگ، زیرساخت، کیفیت و استاندارد، امنیت ذهنی و فیزیکی، چهره پردازی و طراحی مناسب، شرایط زیر ساخت عمومی، امکانات و شرایط بهداشتی، محصولات ویژه در نماد شهری و تصویر ماندگار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.