سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی

سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی
عنوان
 
رسول محمد علی پور
گردآورنده
 
دکتر محمدرضا فرزین
استاد راهنما
 
 
دکتر محمدرضا تقوا
استاد مشاور
دکتر پیام حنفی زاده
اساتید داور  
دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، 1388
اطلاعات نگهداری
 

تحقیق پیش روی به سنجش اثربخشی وب سایت گردشگری ایران از دیدگاه گردشگران خارجی بر مبنای اندازه‌ی ادراکی "رضایت" پرداخته است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، مدلی 54 متغیره مشتمل بر سه مشخصه اصلی زیبایی شناسانه، اطلاعاتی و تعاملی مورد بررسی قرار گرفت. سپس سطح اهمیت این متغیرها از نظر خبرگان با استفاده از آزمون فریدمن سنجیده شد و نهایتاً 19 متغیر در پرسشنامه تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

پرسشها به گونه ای طراحی شده بود که پاسخگوی سنجش رضایت هریک از فرضیه های فرعی باشد. این فرضیات عبارت بودند: از تصاویر ارائه شده از مقصد، جنبه های طراحی فنی وب سایت، یگانگی مقصد، ترفیع فرهنگی، برنامه ریز سفر الکترونیکی و شبکه های اجتماعی آنی.

پرسشنامه تحقیق توسط نمونه ای 46 نفره و بصورت پیمایشی آنی تکمیل گردید. نتایج حاصل از تحقیق که با استفاده از تحلیل اکتشافی و آزمون ویلکاکسون بدست آمد، نشان داد که مشخصه های زیبایی شناسانه و اطلاعاتی از درصد رضایت بالایی برخوردار هستند. مشخصه های تعاملی، اما، اگرچه مورد تایید قرار گرفتند دارای سطح کمتری در ارتباط با رضایت کاربران هستند.