تأثیر اشتغال بر كاهش فقر در دو بخش خدمات گردشگري و بيمارستاني

تأثیر اشتغال بر كاهش فقر در دو بخش خدمات گردشگري و بيمارستاني
عنوان
 
ابتهال زندي، پایان ‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبايي، ارديبهشت 1389
گردآورنده
 
دكتر محمدرضا فرزين
استاد راهنما
 
 
کتابخانه دانشکده مدیریت علامه طباطبایی
اطلاعات نگهداری
 
 
   

گردشگري از دهه 1970 به عنوان ابزاري براي توسعه مطرح بوده و نقش آن در كاهش فقر به‌ويژه، فقر قابليتي، از اواخر دهه­ی 1990 مورد توجه قرار گرفته است و از آن زمان گردشگري حامي فقرا، به سرعت به روشي شناخته‌شده و ارزشمند جهت كاهش فقر تبديل شد. از جمله روش‌های مطرح شده توسط سازمان جهانی جهانگردی، اشتغال و به کارگیری افراد فقیر در مؤسسات گردشگری است و یکی از روش‌هاي مناسب براي بررسي تأثیر اشتغال در گردشگري بر كاهش فقر قابليتي، مقايسه شاخص‌های توسعه انساني بين شاغلان بخش گردشگري و غيرگردشگري است كه موضوع اين پژوهش است.

هدف مطالعه حاضر مقايسه ابعاد مختلف توسعه انساني بين شاغلان بخش گردشگري و غير‌گردشگري در شهر تهران به منظور بررسی تأثیر اشتغال در گردشگری بر كاهش فقر قابليتي و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود ابعاد مختلف توسعه انسانی و در نتیجه، کاهش فقر قابليتي است.


در بعد نظري به منظور رسيدن به اهداف پژوهش، از ديدگاه اينگلهارت و همكارانش در خصوص ابعاد و شاخص‌هاي توسعه انساني استفاده شده است. اين پژوهش به صورت پيمايشي و با ابزار پرسشنامه در بين شاغلان بخش‌هاي خدماتي مشابه، هتل و بيمارستان، در سال 1388 انجام شده است. روش نمونه‌گيري چند‌مرحله‌اي بوده و حجم نمونه 200 نفر است.

يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه شاغلان بخش‌هاي خدماتي هتل در ابعاد توسعه­ی انساني مورد بررسي، كه نشان دهنده وضعيت فقر قابليتي است، نسبت به شاغلان بخش‌هاي خدماتي مشابه در بيمارستان از امتياز بيشتري برخوردار هستند و در نتيجه از نظر وضعيت فقر قابليتي در وضعيت بهتري به سر مي‌برند به‌عبارت ديگر مي‌توان چنين ادعا كرد كه اشتغال در بخش گردشگری موجب بهبود شاخص‌های توسعه­ی انسانی و در نتیجه کاهش فقر قابليتي می‌گردد.