چالشهای فراروی توسعه صنعت توریسم در ایران با تاکید بر کلانشهر تبریز

چالشهای فراروی توسعه صنعت توریسم در ایران با تاکید بر کلانشهر تبریز
عنوان
 
حمید ولی زاده، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، تیر 1385
گردآورنده
 
دکتر فیروز جمالی
استاد راهنما
 
 
دانشگاه تبریز دانشکده علوم انسانی و اجتماعی  گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
اطلاعات نگهداری
 
 
   

انسانها ازگذشته های دورتمایل به مسافرت با اهداف و انگیزه های مختلف داشته اند . امروزه نیز با توجه به نقش توریسم در سود آوری اقتصادی ، کمک به آشنایی فرهنگها و مطرح شدن آن به عنوان یک صنعت از یک سو و نیز خستگی انسانها از ابعاد مختلف مدرنیسم از سوی دیگر بر اهمیت آن افزوده شده است و همراه با گسترش اوقات فراغت و ارتقاء سطح زندگی ، تقویت روحیه کنجکاوی در مردم و رشد و گسترش وسایل حمل و نقل و پیشرفتهای تکنولوژیک ابعاد تازه ای به خود گرفته است لذا باید این واقعیت را پذیرفت که توریسم با سرعتی شگرف و با تأثیر گذاری مسلم و غیر قابل انکار به زندگی مردم راه می یابد.

از نظر مردم محلی و کارشناسان ، توریسم موضوعی ضد و نقیض است. هم خوب است و هم بد. هیولای دعوت نشده ای که در جامعه فرود می آید و در بهترین شرایط سود اقتصادی می آورد اما این امر به قیمت تخریب اجتماع و فشار بر زیر ساختها و محیط زیست آن صورت می پذیرد از این رو توریسم هم یک فرصت است و هم یک تهدید.

در این بین ایران و در داخل آن کلانشهر تبریز با دارا بودن موقعیت جغرافیایی ، اقلیمی و تاریخی کم نظیر از توانها و قابلیتهای بالایی برای جذب توریست برخوردار می باشد. اما تا کنون نتوانسته بهره کافی را از این موقعیت برده و سهم ناچیزی از بازار های توریستی جهان دارا می باشد.

لذا شناسایی چالشها و محدودیت های عمده ای که فراروی توسعه صنعت توریسم در ایران بویژه کلانشهر تبریز قرار دارد اساس این پژوهش را تشکیل داده است که این چالشها و تنگناها در 8 بند و تحت عنوان چالشهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، زیست محیطی، سیاسی، چالشهای مربوط به تأسیسات و تجهیزات توریستی ، چالشهای مربوط به قوانین موجود ، چالشهای مربوط به نیروی انسانی و آموزش آنها و چالشهای نظام اطلاعاتی و اطلاع رسانی طبقه بندی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.