شناسایی موانع مؤثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست

شناسایی موانع مؤثر توسعه صنعت توریسم ایران و طراحی الگوی تبیینی برای گسترش جذب توریست
عنوان
 
سید مسعود ناصری، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی ، تابستان 75
گردآورنده
 
دکتر داور ونوس
استاد راهنما
 
 
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی ، تابستان 75
اطلاعات نگهداری
 
 
   

امروزه صنعت توریسم در دنیا یکی ازمنابع  مهم درآمدزایی و در عین حال از جمله پارامترهای موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورها می باشد. در این میان، کشور ایران با یک قدمت تاریخی چندین هزار ساله و وجود جاذبه های سیاحتی و زیارتی از جمله مراکز مهم توریستی در جهان می باشد . با این حال پس از وقوع انقلاب اسلامی سهم ایران از این صنعت در دنیا کاهش چشمگیری یافته است که این امر بدلیل وجود محدودیتهای موجود در کشور با توجه به جهان بینی حاکم صورت پذیرفته است .

از جمله عواملی که می تواند صنعت توریسم کشور را توسعه و بهبود بخشد ، بکارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی می باشد که در این تحقیق سعی ما بر این است که ضمن شناسایی موانع موثر گسترش صنعت توریسم ، الگوی موثر بازاریابی جهت گسترش جذب توریسم را ارائه دهیم. در این میان با استفاده از ابزارهایی چون مصاحبه با مدیران قطبهای توریستی کشور و توزیع پرسشنامه بین توریستهای خارجی و ملی همچنین استفاده از تحقیقات میدانی و کتابخانه ای سعی کرده ایم فرضیات تهیه شده را مورد آزمایش قرار دهیم که در نهایت با تجزیه وتحلیل اطلاعات بدست آمده فرضیات ( تبلیغات سوء غیر واقع از ایران ، عدم استفاده از شیوه های مناسب بازاریابی مانع جذب توریست به ایران است) اثبات و فرضیات: ( عدم وجود قوانین و مقررات مناسب ، عدم وجود امکانات اقامتی و رفاهی مناسب ، هزینه های بالای زندگی و اقامت ، عدم برخورد مناسب با توریست ها، مانع جذبی توریست به ایران است) رد شد .

در فصل پنجم نیز ضمن برشماری عمده ترین مشکلات و موانع تشکیلاتی و سازمانی ، وجود سازمانهای موازی ، عدم هماهنگی بین سازمانهای دست اندر کار توریسم در کشور ، قوانین و مقررات دست و پاگیر صدور ویزا و ...  پیشنهاداتی نیز جهت رفع موانع فوق ارائه شده که از جمله می توان به مواردی چون رفع موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، رفع محدودیتهای ورود و خروج جهانگردان ، بهبود سیستم حمل و نقل کشور ، رفع کمبود تاسیسات اقامتی و انجام فعالیتهای مناسب بازار یابی ، اشاره نمود. در پایان نیز الگوی موثر بازاریابی در قالب آمیخته بازاریابی (P 4) ارائه شده است.