رفتار گردشگر، بن مایه ها و طرحهای مفهومی

نام: رفتار گردشگر، بن مایه ها و طرحهای مفهومی

مترجمان: دکتر حمید ضرغام بروجنی، به همراه زهره جوادی و سید محمد حسن حسینی

ناشر: مهکامه
نوبت چاپ: اول،1389