وضعیت بازار در کشورهای عضو گروه دی 8 و شناسایی پتانسیل ها و مزیت ها در این کشورها "توریسم و حمل و نقل"

وضعیت بازار در کشورهای عضو گروه دی 8 و شناسایی پتانسیل ها و مزیت ها در این کشورها "توریسم و حمل و نقل"

تهيه كننده: معاونت پژوهش و آموزش گروه مطالعات و پژوهشهای بازار، ويراستار: سولماز دمندانی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
نوبت چاپ: اول،1388