اصفهان و بازار گردشگري

نام: اصفهان و بازار گردشگري
مولفين: محمدعلي چلونگر ، محمدرضا عسكراني ،ديبا زيرك‌باش
ناشر: سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
نوبت چاپ: اول،1388

فصول كتاب: در كتاب حاضر، بازار گردشگري اصفهان به همراه تحليل آماري داده‌هاي پژوهشي بررسي گرديده است. مطالب كتاب با شناخت ويژگي‌هاي اصفهان آغاز شده و در ادامه نگارنده به معرفي مكان‌هاي تاريخي، موزه‌ها، باغ‌ها، فعاليت‌هاي ميراث فرهنگي اصفهان و... پرداخته است.