بررسی الگوی توزیع سفرهای زیارتی به شهرمشهد برای رسیدن به الگوی پایدار

بررسی الگوی توزیع سفرهای زیارتی به شهرمشهد برای رسیدن به الگوی پایدار
عنوان
سیده المیرا الوند، دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1393، پایان نامه کارشناسی ارشد
گردآورنده
احمد تقدیسی
استاد راهنما
دانشگاه اصفهان-دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1393، پایان­نامه کارشناسی ارشد
اطلاعات نگهداری

زیارت و گردشگری مذهبی به مفهوم تخصصی خود(فراتر از وابستگی آن به زمان و اوقات فراغت است)، ریشه در اعتقادها و باورهای مذهبی و ایمان به خدا دارد. علت وجودی اولیه شهر مشهد، وجود بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)در قلب شهر می باشد کلان شهر مشهد به این جهت به عنوان بزرگترین کلان شهر گردشگری مذهبی در کشور و دومین کلان شهر مذهبی جهان می باشد. در این میان انبوه ای زائران در مناسبت های مذهبی و ایام تعطیلات تراکم زائران را به خصوص در شهر مشهد رقم می زند. بنابراین تدوین استراتژی سفرهای زیارتی چگونه باشد تا رکود فصلی گردشگر در بعضی از فصول سال و در مقابل آن افزایش شدید جمعیت مسافران در ایام خاص، به الگوی پایدار گردشگری در شهر مشهد کمک نماید. هدف از پژوهش حاضر تدوین استراتژی توزیع سفرهای زیارتی به شهرمشهد می باشد. پژوهش براساس هدف کاربردی و روش، توصیفی – تحلیلی می¬باشد. جامعه آماری مدیران هیئت های مذهبی که در سال92 به مشهد سفر می نمایند.و نمونه تحقیق براساس فرمول کوکران مورد محاسبه قرار گرفت. روایی و پایایی داده های تحقیق که براساس پرسشنامه محقق ساخته است از طریق نظرات کارشناسان و ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت و در نهایت پس از انجام آزمونهای آماری یافته های تحقیق نشان داد که الگوی توزیع سفر در مشهد با توجه به تجزیه و تحلیل SWOT در منطقه SO قرار دارد.