پایداری و توسعه پایدار در گردشگری

رایج­ترین تعریف از گردشگری پایدار از سوی سازمان جهانی جهانگردی ارائه شده است. سازمان جهانی جهانگردی تعریف زیر را از توسعه گردشگری پایدار ارائه کرده است: «توسعه­ گردشگری پایدار نیازهای گردشگران و مناطق میزبان کنونی را برآورده ساخته و همچنین فرصت­های آیندگان را حفظ کرده و ارتقا می­دهد. این توسعه منجر به مدیریت تمامی منابع می­شود به گونه­ای که نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیبایی­شناختی برآورده شده، در حالی که انسجام فرهنگی، فرآیندهای حیاتی اکولوژیکی، تنوع زیستی و سیستم­های حامی زندگی حفظ می­شود»

این تعریف بر سه نکته اصلی در گردشگری پایدار تأکید دارد:

وجود تعاریف متعدد از توسعه پایدار گردشگری حاکی از اهمیت این موضوع و ابهامات موجود در آن است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا و همگام با توسعه مبانی نظری در حوزه گردشگری دیدگاه‌ها و نظرات فلسفی مختلفی در مورد توسعه پایدار گردشگری نیز مطرح شده است