راهنماي گردشگري ايران

نام: راهنماي گردشگري ايران
تدوين: حميد اعلمي
ناشر: کتابسرای اعلمی
نوبت چاپ: اول،1388