شناخت صنعت گردشگری

دیدگاه اندیشمندان در خصوص ماهیت مطالعات گردشگری: کوهن  
     
پتانسیل های گردشگری صنعتی مسجد سلیمان برپایه الگوبرداری از تجربیات فرانسه  
  نگارندگان: رسول محمد علی پور و مصطفی حاجی امینی  
 
 
 
 
 
نگارنده: ابتهال زندی
 
     
 
 
نگارنده: مریم رحمانی
 
     
 
 
نگارنده: ابتهال رندی
 
     
 
 
نگارنده: مصطفی حاجی امینی