گردشگری شهري در ايران و جهان

گردشگری شهري در ايران و جهان
مولف: احمد دیناری
ناشر:واژگان خربد
سال و نوبت چاپ: ذوم 1389