(توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران (از مفهوم تا راه کار

نام: توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران (از مفهوم تا راه کار)
مولف: بهمن کارگر، حمید بحیرایی (ويراستار)
ناشر: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
سال و نوبت چاپ: اول 1386