شماره حسابهای ما

sarmayeh    

شماره حساب: 1010.800.198075.1 شعبه مرکزی

شماره کارت: 6396071001980754

شماره شبا:IR890580101080000198075001

بانک سرمایه: به نام رسول محمدعلی پور