کارگاه آموزشی تبلیغات گردشگری: خرداد 1388

در حاشیه همایش صنعت و دانشگاه که در تاریخ 30 اردیبهشت 88 در دانشکده مدیریت علامه طباطبایی برگزار شد، کارگاه آموزشی با عنوان تبلیغات گردشگری و هدایت دکتر محمود محمدیان برگزار گردید. وی در ابتدا بحث تبلیغات گردشگری را پیچیده خوانده واینگونه ادامه دادند: ما در دنیایی زندگی می کنیم که همه می خواهند به یکدیگر پیامی بفرستند و این یعنی تراکم تبلیغ. ما در دنیایی زندگی می کنیم که تبلیغات در اغلب موارد به امری مزاحم تبدیل شده است.
در هر صنعتی عده ای در حال کار کردن هستند و حاصل تمام کار آنها پرتاب یک پیام به طرف مردم است. کسانی که مسئولیت تبلیغات را برعهده دارند مهاجمان آن سیستم هستند. آنگونه که کاتلر می گوید مردم از تبلیغات خسته شده اند و ما باید تمام تلاش خود را انجام دهیم تا اقبال خود را برای دیده شدن بالا ببریم. تبلیغات تنها بخشی از بازاریابی است که وابسته به سایر عناصر آن است. تبلیغات یعنی اغناء مخاطب به طور فشرده. در ادامه ایشان به تحلیل 2 کلیپ تبلیغاتی پخش شده از شبکه های ماهواره ای خارج از کشور پرداختند.