برنامه ریزی و توسعه گردشگری

     
int اثرات ژئوتوریسم بر جامعه  
     
int توسعه گردشگری شهری پایدار  
   
int پایداری و توسعه پایدار در گردشگری  
   

بررسی نقش دیپلماسی شهری برای ایجاد تعامل درصنعت توریسم و جذب گردشگر با مدل swot وتاکید بر توان های فضایی تاریخی- فرهنگی گردشگری، مطالعه موردی : شهر تبریز

پیمان سلیمانی صدیق (تیر 1393)

 
     
int

بررسی سیاستگذاریهای حوزه صنعت گردشگری

 
  مصطفی حاجی امینی (آذر 1392)  
     
int راهبردهای توسعه گردشگری سبز  
  دکتر حمیدضرغام بروجنی (شهریور 1392)  
     
int سیاست گذاری گردشگری  
  تلخیص: رسول محمد علی پور (مرداد 1392)  
   
int برنامه ریزی استراتژیک گردشگری  
  تلخیص: رسول محمد علی پور (خرداد 1392)  
   
int مسائل سیاست گردشگری امروز  
  تلخیص: رسول محمد علی پور (اردیبهشت 1392)  
 
 
 
 
 
ترجمه: ثمینه تاجری نسب (تیر 1390)
 
     
 
 
نگارنده: ثمینه تاجری نسب (بهمن 1389)
 
     
 
 
نگارنده: ثمینه تاجری نسب (دی 1389)
 
     
 
 
نگارنده: ابتهال زندی (شهریور 1389)
 
     
 
 
نگارنده: رسول غفار راده
 
     
 
 
نگارنده: مهنا نیک بین
 
     
 
 
نگارنده: فرهاد مقیمه فر
 
     
 
 
نگارنده: ابتهال زندی
 
     
 
 
نگارنده: ابتهال زندی
 
     
 
 
نگارنده: مریم رحمانی
 
     
 
 
نگارنده: مریم رحمانی
 
     
 
 
نگارنده: ابتهال زندی
 
     
 
 
نگارنده: جلایر خلیل زاده
 
     
 
 
نگارنده: جلایر خلیل زاده
 
     
 
 
نگارنده: رسول محمدعلی پور
 
     
 
 
نگارنده: جلایر خلیل زاده
 
     
 
 
نگارنده: رسول محمدعلی پور
 
     
 
 
نگارنده: معصومه توحید لو
 
     
 
 
نگارنده: رسول محمد علی پور