امور مسافرت و صدور بليت: منبع درسي رشته مديريت جهانگردي

 
ticketing نام: امور مسافرت و صدور بليت
مولف: محسن سقايي
ناشر: جهاد دانشگاهي ( واحد اصفهان )
سال و نوبت چاپ: اول 1388
در كتاب حاضر، نخست به صنعت حمل و نقل هوايي نظير جغرافياي حمل و نقل، اقتصاد حمل و نقل هوايي، نقش دولت‌ها در توسعة صنعت حمل و نقل هوايي، بازار مسافر و ارتباط حمل و نقل هوايي و صنعت گردشگري پرداخته شده است. سپس، مجموعة اطلاعات هواپيمايي مورد نياز مسافر، جهت انجام مسافرت با هواپيما مطرح شده و در ادامه، به معرفي فرودگاه و بخش‌هاي مختلف آن اشاره شده است.